Vocalio: Több, mint rádió

apps-hamarosan

Adatkezelési Tájékoztató

 

Adatgyűjtés

 

Az Vocalio Média Kft. által készített Vocalio mobil alkalmazás (továbbiakban: Vocalio) felhasználóinak az alkalmazásba való belépéshez az email címük megadása szükséges. Ezen adatok kezelése bizalmasan, a vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartásával történik.

Adatkezelő

Vocalio Média Kft.

6724 Szeged, Körtöltés u. 1/D. fsz. 2.

Az érintettek köre

Az adatkezelés a Vocalio-ba regisztrálók kifejezett hozzájárulásán alapszik, akik megfelelő tájékoztatást kaptak ezen Adatkezelési Tájékoztató révén. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5. § a) pontja szerint a feliratkozó önkéntes hozzájárulása.

A kezelt adatok köre, adatkezelés jogalapja

A feliratkozó részéről önkéntesen megadott, és az Adatkezelő által kezelt adatok: e-mail cím, jelszó és a felhasználó által beállított preferenciák. Az Vocalio Média Kft. továbbá jogosult a felhasználók ún. geo lokációs adatainak a tárolására (a felhasználó aktuális tartózkodási helye).

Az adatkezelés célja

A feliratkozó önkéntes döntése alapján megadott adat kezelésének célja statisztikák készítése a mobil alkalmazás későbbi fejlesztésének érdekében. Az Adatkezelő a feliratkozó adatait harmadik fél számára nem adhatja ki. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a feliratkozó által megadott személyes adatokat határozatlan ideig tárolja. A feliratkozó által megadott személyes adatok addig kezelhetőek az Adatkezelő részéről, amíg a feliratkozó kifejezetten írásban nem kéri az Adatkezelő által megadott email címen azok kezelésének megszüntetését. Az adatok törlésére az erre irányuló kérés beérkezésétől számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül kerül sor.

Rendelkezés személyes adatokkal

Személyes adatokban bekövetkezett változás, azok helyesbítése, illetve a személyes adatok törlése iránti igényét az alábbi email címen tudja megtenni: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Személyes adat törlésére vagy módosítására irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre. Törlés helyett az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha a feliratkozó ezt kéri, vagy ha a rendelkezésre álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a feliratkozó jogos érdekét. Az így zárolt adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az adatkezelési cél, amely a szermélyes adat törlését kizárta.

Tiltakozás az adatkezelés ellen

A feliratkozó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Az Adatkezelő a tiltakozást annak benyújtásától számított legrövidebb időn, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a feliratkozót írásban tájékoztatja. Ha az Adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Adatfeldolgozó

Vocalio Média Kft.

6724 Szeged, Körtöltés u. 1/D. fsz. 2.

Hatóságok részére történő adattovábbítás lehetősége

Az Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

A feliratkozó tájékoztatáshoz való joga

Személyes adatai kezeléséről a feliratkozó az Adatkezelőtől bármikor, az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldött e-mailben tájékoztatást kérhet. Az elektronikus levél tárgy rovatában a „Vocalio adatkezelés” jeligét kell feltüntetni. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a feliratkozó Adatkezelő által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott Adatfeldolgozó által feldolgozott adataira, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az Adatfeldolgozó nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint arra, kik és milyen alapon kapták vagy kapják meg a feliratkozó adatait.

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésre az Adatkezelő az Infotv. 15. § (4) bekezdése szerint a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legkésőbb 30 napon belül köteles válaszolni. A kezelt adatok törlésével kapcsolatban a jelen szabályzatban foglaltak az irányadók.

A jogérvényesítési lehetőségek

A feliratkozó jogainak megsértése esetén az Infotv. rendelkezései alapján bírósághoz fordulhat az Adatkezelővel szemben, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125, Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c). Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel ezen túlmenően kereshetők az Adatkezelő munkatársai is az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.